1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – quà ngày 8/3

2,700,000 
8,000,000 
1,350,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp tím 15 cành

3,750,000 

Lan Hồ Điệp 2 cành

Chậu lan hồ điệp tím 2 cành

900,000 
Send message via your Messenger App